www.dbpj.net > 稼还能组什么词

稼还能组什么词

庄稼

稼穑、 稼、 稚稼、 农稼、 百稼、 谈稼、 树稼、 稼、 木稼、 稻稼、 谷稼、 麦稼、 躬稼、 禾稼、 稼啬、 苗稼、 美稼、 云稼、 首稼、 起稼、 稼器、 观稼、 冰稼、 晚稼、 秋稼、 劝稼、 阅稼、 时稼、 阅稼、 生稼、 耕稼、 黄稼、 五稼、 田稼、 国稼、 稼政、 稼事、 桑稼、 沈稼、 庄稼人

稼字可以组的词是:稼穑、庄稼、稼穑、耕稼.“稼”词意:指种植谷物,亦泛指农业劳动.“稼穑”词意:春耕为稼,秋收为穑,即播种与收获,泛指农业劳动.不稼不穑.《诗魏风伐檀》巫载民不稼不穑食也.《山海经大荒南经》宜稼于田.《仪礼少牢礼》后稷教民稼穑,树艺五谷.《孟子滕文公上》

稼穑 庄稼 耕稼 禾稼 起稼 稼啬 躬稼 树稼 稼事 苗稼 稼政 五稼 美稼 农稼 百稼 桑稼 木稼 秋稼 冰稼 年稼 观稼 田稼 稼器 麦稼 稻稼 首稼 劝稼 生稼 云稼 国稼 谷稼 稚稼 学稼 稼 阅稼 沈稼 时稼 谈稼 晚稼 稼 庄稼人 庄稼汉 大庄稼 庄稼活 秋庄稼 庄稼地 庄稼主 稼穑翁 稼穑艰难 不稼不穑

稼能组什么词? :稚稼、百稼、稼、稼、谈稼、谷稼、树稼、禾稼、美稼、稼器、苗稼、秋稼、阅稼、木稼、麦稼、生稼、云稼、劝稼、冰稼、耕稼、稼事、五稼、田稼、时稼、阅稼、黄稼、沈稼、桑稼、庄稼人、庄稼活

稼穑、 稚稼、 百稼、 稼、 稼器、 木稼、 稼、 劝稼、 黄稼、 时稼、 桑稼、 晚稼、 沈稼、 稻稼、 美稼、 稼啬、 麦稼、 谷稼、 起稼、 谈稼、 躬稼、 生稼、 秋稼、 农稼、

稼桑(栽种桑树的一种方法.即斩下桑的枝叶而加以种植);稼事(农田耕种的事物);稼政(修封疆、开沟洫、教民种植五谷等事);稼器(农具)

稼穑.邓稼先.

稚稼、稼、百稼、稼、树稼、美稼、木稼、稼器、苗稼、秋稼、谈稼、麦稼、禾稼、谷稼、阅稼、劝稼、云稼、生稼、冰稼、田稼、黄稼、耕稼、桑稼、稼事、阅稼、沈稼、五稼、时稼、庄稼人、樊迟稼、庄稼活、秋庄稼、庄稼主、稼穑翁、稼穑艰难、耕伤稼、不稼不穑、不事稼穑、耕稼陶渔、稼轩长短句

庄稼 稼穑 稚稼 百稼 稼 农稼 稼 谈稼 树稼 稼器谷稼 麦稼 躬稼 起稼

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com