www.dbpj.net > 咐拼音和组词怎么写

咐拼音和组词怎么写

亩,播,浇,吩,咐,亭,榨,慕,矮 mǔ , bō , jiāo , fēn , fù , tíng , zhà , mù , ǎi 田亩, 广播, 浇水, 吩咐,嘱咐, 岗亭, 压榨, 爱慕, 矮小

mu一亩,chang品尝,fen吩咐,fu吩咐,mao茅厕,zha榨汁,liu榴莲

宜 [yí] 释义1. 适合,适当:~人.~于.合~.权~.适~.相~. 2. 应该,应当:事不~迟. 3. 当然,无怪:~其无往而不利也. 4. 姓.详细释义 〈形〉1. (会意.从门之下一之上.甲骨文字形.象屋里俎上有肉的形状.本义:合适;适宜)同

山庙Shan. miao

厉 lì 〈名〉是“砺”的本字.从厂( hàn),象山崖形,表示与山石有关.本义:磨刀石.1. 严格:~禁(a.列队警戒;b.严厉的禁令).~行(xíng )节约.2. 严肃:严~.声色俱~.3. 凶猛:~害.雷~风行.色~内荏.4. 磨,使锋利:~兵秣马.再接再~.5. 古同“疠”、“癞”,恶疮.6. 姓.常用词组 厉鬼 厉害 厉色 厉声 厉行

bù 恐怖 可怖 怖惧 怖畏 惊怖 惶怖 皇怖 震怖 惨怖 悸怖 振怖 怖鸽 悲怖 怖栗 惭怖 怖恐 畏怖 惧怖 怖 怖悸 怖慑 怖 汹怖 怖骇 怖头 忧怖 危怖 战怖 怖沮 五怖 诈怖 慑怖 怕怖 怖遽 骇怖 蹙怖 怖怯 怖 迷怖 怖忌 疑怖 怪怖 怛怖 愁怖 眩怖 老

和 [ hé ]1.平和;和缓:温~|柔~|~颜悦色.2.和谐;和睦:~衷共济|弟兄不~.3.结束战争或争执:讲~|媾~|军阀之间一会儿打,一会儿~,弄得百姓不得安生.4.(下棋或赛球)不分胜负:~棋|~局|末了一盘~了.5.姓.6.连带:~盘托出|~衣而卧(不

同学如果你想直接写,就写:shu (属于) 如果你想写好看,可以练练字哦

拼音:zhòng 或 zhōng 中 一.zhòng 组词:1~举|2~计|3~奖|4~签|5~选|6~毒|7~风|8~暑|9~箭|10~伤 二.zhōng 组词:1~部|2~层|3~等|4~缝|5~等|6~稻|7~级|8~农|9~学|10~看|11~听| 中,中国汉字之一.在中原“中”是指“好”的意思.[1] 中者,不偏也,天下之大本,故君子务本,本立道生;庸者,不易也,万物之根基,故君子固本,本固速成;和者,乐业也,天下之达道,故君子乐本,天健中节.务本谓之中,固本谓之庸,乐本谓之和,三者致者天地人三才立焉,天下之大材速育、速成焉.此千古之道学,成者无不合于专一,无不合于太极(务本是本份,固本是能力,乐本是兴趣).

转,拼音:zhuǎn、zhuàn、zhuǎi◆转 zhuǎn旋动,改变方向、位置或情势等:旋~.~动.~身.~移.~变.~败为胜.◆转 zhuàn旋,绕,绕着某点或某物移动:打~.~圈子.车轮飞~◆转 zhuǎi转文,指说话时故意用文言或生僻的字眼儿,以显示自己有学问.如:说大白话,别给我瞎转!.

网站地图

All rights reserved Powered by www.dbpj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.dbpj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com